ეკონომიკა

 

 1. ბიზნეს-სტრატეგია – (2007) – (339.1)
 2. წარმატების სტრატეგიები – (2007) – (339.1) – ჯიმ დორნენი, ჯონ ს. მაქსველი
 3. ბიზნეს-მეგზური. წიგნი 1 – (2007) – (339.1) – ავთანდილ კობახიძე
 4. საინვესტიციო პროქტები:  თეორია, ანალიზი, მართვა. მე-2 გამოცემა – (2010) – (330.322) – ლამარა ქოქიაური, ნატო ბებიაშვილი
 5. მენეჯმენტის პრინციპები (სახელმძღვანელო) – (2010) – (338..24) – ევგენი ბარათაშვილი, ლამარა ქოქიაური
 6. მდგრადი განვითარების ანგარიში. ანგარიშგების სახელმძღვანელო მითითებები – RG – (2000-2006)
 7. სტრატეგიული მენეჯმენტი. კონცეფციები და ბიზნესსიტუაციები – (2010) – (338.24) – არტურ, ა. ტომპსონი, ა. ჯ. სტრიკლენდი III
 8. ფინანსები: ფინანსების თეორიის საფუძვლები;  სახელმწიფო ფინანსების სფერო; სამეურნეო სუბიექტების ფინანსების სფერო; საოჯახო მეურნეობის ფინანსების სფერო; სადაზღვევო ურთიერთობების სფერო (სახელმძღვანელო) – (2007) – (336) – მერაბ ვანიშვილი
 9. ბიზნეს-ანგელოზები (არაფორმალური ინვესტორების მოძიების  ქართული გამოცდილება) – (2009) – (339.1) – შოთა შაბურიშვილი
 10. ორგანიზაციის თეორია (ლექციების კურსი) – (2009) – (338.24) – ნიკოლოზ ბაკაშვილი, დარეჯან მესხიშვილი ლეილა ქადაგიშვილი
 11. რისკები და დაზღვევა – (2010) – (339.1+368) – ნანა ბენიძე, ნანა შონია, ჯამბულ ბიწაძე
 12. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. კოდიფიცირებული ტექსტი (გამოცემულია 2010 წლის 25 იანვრის მდგომარეობით) – (2010) – (336.2)
 13. ეკონომიკის პრინციპები – (2009) – (330.1) – პარმენ ლემონჯავა, ანზორ აბრალავა
 14. საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი. FOREX: სახელმძღვანელო – (2010) – (339.9) – ნანა შონია, ნუნუ ქიქოძე
 15. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა - (2005) – (339.1) 
 16. საქართველოს საბაჟო სამართალი: სახელმძღვანელო – (2007) – (339.5) – ზაურ ამილახვარი
 17. საქართველოს საბანკო სამართალი. Nორმატიული აქტების კრებული (ცვლილებებითა და დამატებებით 2009 წლის 25 ოქტომბრამდე) – (2009) – (336.71+34(47.922)
 18. საბაჟო სამართალი: სახელმძღვანელო - მე-2 გადამუშავებული გამოცემა – (2010) – (339.5+34) – ია ხარაზი
 19. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. კოდიფიცირებული. მიღების დღიდან განხორციელებული ყველა ცვლილებებითა და დამატებით (2010 წლის 30 იანვრის მდგომრეობით) – (2010) – (336.2)
 20.  საბაჟო საქმის თეორია – (2009) – (339.5) – გონერ ურიდია, ფრიდონ რუხაია
 21. ფინანსური მენეჯმენტი (ლექციების კურსი) – (2009) – (338.24+336) – გელა ადეიშვილი, ლიანა თავაძე, მანანა ალადაშვილი
 22. ფინანსები და კრედიტი (ლექციების კურსი) – (2009) – (336+336.71) – გელა ადეიშვილი, ლიანა თავაძე, ნაირა ყირიმლიშვილი
 23. ფრენშაიზინგული ურთიერთობების სამართლებრივი რეგულირება – (2010) – (338.22) – თინათინ ჩაჩანიძე
 24.  საბაჟო გადასახდელებით დაბეგვრა  საქართველოში – (2009) – (336.2+339.5) – გიორგი ლორია
 25. ბიზნესმენის კიდობანი (სამაგიდო წიგნი საქმიანი წრეებისათვის) – (2010) – (339.1) – ტარიელ მგელაძე, გიორგი ფერაძე
 26. პროექტების მენეჯმენტი – (2010) – (338.24) – გიული ქეშელაშვილი, ნინო ფარესაშვილი
 27. Международный Бизнес:  учебно-методический  комплекс – 3-е издание – (2006) – (339.1) – В.И. Черенков,  О.В. Климовец,  И.А. Максимцев,  М.Ю. Свиткова,  А.В. Таничев,  Н.И. Черенкова
 28. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი: სახელმძღვანელო – (2009) – (338.24) – ციალა ლომაია
 29. ეკონომიკის პრინციპები: დამხმარე სახელმძღვანელო – (2010) – (330.1) – უშანგი სამადაშვილი
 30. საქართველო – ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები: პრობლემები და პერსპექტივები – (2010) – (339.3) – რამაზ ფუტკარაძე
 31. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა – (2010) – (338) – იაკობ მესხია, ელისო გველესიანი
 32. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა (ლექციების კურსი)  - (2010) – (336.1(47.922) – იაკობ მესხია, კახბერ გაბელაშვილი
 33. ეკონომეტრიკა I (ლექციების კურსი, ტესტები, სავარჯიშოები) – (2008) – (330.4) – ნინო მიქიაშვილი, ეკატერინე მეყანწიშვილი
 34. დღგ – (2007) – (336.2) – გონერ ურიდია, ფრიდონ რუხაია
 35. მიკრო – და მაკროეკონომიკის საფუძვლები – (2009) – (330.1) – მერაბ ვანიშვილი
 36. კრედიტი და თანამედროვე საბანკო მექანიზმი – (2007) – (336.77) – ლეილა ღუდუშაური
 37.  სამომხმარებლო განათლების საფუძვლები – (2005) – (338.22)
 38. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მონიტორინგი – (2010) – (336.1) მაკროეკონომიკა [ლექციების კურსი] - (2009) – (330.101.541) – მალხაზ ჩიქობავა, ნაზირა კაკულია
 39. Lessons  from  the  real  world:  Collection  of  business case  studies  from  Georgia – (withaut yaer) – (339.1)
 40. საქართველოს ეკონომიკა. ახალი ეპოქა. თეორია, პრაქტიკა, ანალიზი. ნაწილი 1 – (2009) – (33(47.922) – როზეტა ასათიანი
 41. გლობალიზაცია, ეკონომიკური თეორია და საქართველო – (2010) – (330.1+338(47.922) – როზეტა ასათიანი
 42. Grundlagen  und  Probleme  der  Volkswirtschaft (18., uberarbeitete. Auflage) – (2006) – (338.22) – Ulrich  Babeler, Jurgen  Heinrich,  Burkhard  Utecht
 43. Einfuhrung  in  die  Allgemeine  Betriebswirtschaftslehre - (2008) – (338.22) – Gunter  Wohe,  Ulrich  Doring
 44. საქართველოს საბაჟო კოდექსის კომენტარები – (2007) – (339.5) – გონერ ურიდია, ფრიდონ რუხაია, ალი ბაკურიძე
 45. სავარჯიშოების კრებული ფინანსურ აღრიცხვებში (საკონტროლო კითხვები (quizes), სავარჯიშოები (exercises),  სიტუაციური ამოცანები (cases) – (2009) – (657) – ნადეჟდა კვატაშიძე, ანჟელი ხორავა, ზეინაბ გოგრიჭიანი
 46. მენეჯმენტის საფუძვლები: [სახელმძღვანელო] – (2010) – (338.24) – ევგენი ბარათაშვილი, ლ. თაკალანძე
 47. საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (მოკლე მიმოხილვა) – (2010) – (336.1)
 48. ეკონომიკური დოქტრინები – (2010) – (338) – ავთანდილ სილაგაძე
 49. საბანკო საქმიანობის საფუძვლები (საბანკო საქმე): სახელმძღვანელო – (2010) – (336.71) - ლამარა ქოქიაური
 50. The  Essential  HR  handbook. A Quick and  handy  resource  for  any  manager or HR        professional – (2008) – (338.24)  - Sharon Armstrong,  Barbara Mitchell
 51. Microeconomics: Principles, Problems and  Policies. – 8-th  edition – [2009]  - (330.101.542) –  Campbell  R. McConnell,   L. Stanley,  Sean M. Flynn
 52. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები 25-26 ივნისი – (2010) – (339.1+343)
 53. საერთაშორისო საბაჟო სამართალი (ლექციების კურსი) – (2004) – (339.5+34) – ვახტანგ ქარუმიძე, ია ხარაზი, გულნარა იმედაშვილი, დავით გეფერიძე
 54. Стратегическая  логика.  Логическая  основа  решения  стратегических  проблем  бизнеса – (2005) – (339.1) – Карлос, Х.  Харилло 
 55. Економическая  теория  денег,  банковского  дела  и  финансовых  ринков.   -7 –ое  издание – (2008) – (336) – Фредерик, С.  Мишкин
 56. Экономика.  -18-ое  издание – (2010) – (33) – Пол, Э. Самуэлъсон,  В.Д.  Нордхаус
 57. Фокус-Группы  Практическое   руководство.  -3-е  издание – (2003) – (339.1) – Ричард,А.  Крюгер,  Мэри  Энн  Кейси
 58. Создание  университетов  мирового  класса – (2009) – (336.71) - Джамилъ  Салми
 59. Стратегические  игри.   Стратегия – это умение, а не   формула.  Научителъ  этому  умению  и   вы – (2003) – (339.1)  -  Патрмк  Тэрбин
 60. Рекламный  Менеджмент.  - 5-ое  издание – (2004) – (338.24) – Раджив  Батра, Джон Дж. Майерс,  Дэвид  А. Аакер
 61. Основы  Финансового  Менеджмента – (2010) – (336) – Д.С.В Хорн,  Д.М. Вахович
 62. Economics  Principles  and  Policy.  -11-nth edition – (2009) – (33) – William J. Baymol, Alan S. Blinder
 63. Economic Policy and Performance in Industrial  Democracias.  Party  governments,  central banks and  fiscal-monetary  policy  mix - (2009)  - (338) – Takayuki  Sakamoto 
 64. Money  Power.  The History of Business – (2001) – (339.1)  - Howard  Means
 65. Business  and  Society.  A Reader  in  the  history, Sociology and  Ethics of Business – (1996) – (339.1)
 66. Monetary  Policy and Financial  Stability.  A  Post-Keynesian  Agenda  - (2009) – (336) –Claude Gnos,  Louis-Philippe  Rochon
 67. Intermediate  Accounting – (1992) – (330) – T.R. Dyckman, R.E. Dukes, Ch.J. Davis,    G.A. Welsch
 68. A   Guide to Modern Econometrics.  – 3-rd  edition – (2008) – (33) – Marno Verbeek
 69. გლობალური ბიზნესი:  სახელმძღვანელო  - (2010) – (339.1) – თეიმურაზ შენგელია
 70. ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები. მე – 12 გამოცემა – (2008) – (336+338.24) – ჯეიმს ს. ვან ჰორნი, ჯონ მ. ვახოვიჩი
 71. ეკონომიკური ანალიზი: დამხმარე სახელმძღვანელო – (2010) – (33) – მ. ჯიქია, რ. ჩეჩელაშვილი, ფ. ბურდული
 72. მმართველობითი აღრიცხვა. მე- 5 გამოცემა – (2009) – (336.1) – ე. ა. ატკინსონი, რ. ს. კაპლანი,  ე. მ. მათსუმურა, ს. მ. იანგი
 73. ფირმის ანტიკრიზისული მენეჯმენტი – (2010) – (338.124.4) – ნინო ფარესაშვილი
 74. ბიზნესის სამართალი (სახელმძღვანელო). – მე-2 გამოცემა – (2010) – (339.1+34) – ზ. ამილახვარი, გიორგი ამილახვარი, ნინო წერეთელი
 75. Jahresabschluss und Jahressabschlussanalyse – (2009) – (657+336.2)  - Adolf G. Coenenberg, Axel Haller, Wolfgang Schultze
 76. Kostenrechnung 1. Grudlagen. Mit fragen und Aufgaben; Antworten und Losungen; Testklausuren – (2008) – (657+338.24) -  Klaus-Dieter Daumler, Jurgen Grabe
 77. Kostenrechnung 2. Deckungsbeitragsrechnung. Mit fragen und Aufgaben, Antworten und Losungen, Testklausur - (2009) - Klaus-Dieter Daumler, Jurgen Grabe
 78. Kostenrechnung 3. Plankostenrechnung und kostenmanagement: mit fragen und Aufgaben, Antworten und Losungen, Testklausur – (2009)  - (657+338.24) -  Klaus-Dieter Daumler, Jurgen Grabe
 79. Industrielles  Rechnungswesen. IKR.  Finanzbuchhaltung Analyse und Kritik  des Jahresabsxhlusses Kosten-und Leistungsrechnung.  Einfuhrung und  Praxis – (2010) – (336+657) – Manfred Deitermann, Dr. Seigfried  Schmolke, Wolf-Dieter Ruckwart
 80. Industriebuchfuhrung  mit  Kosten-und  Leistungsrechnung  IKP.  Einfuhrung  und  Praxis – (2008) – (657) – Manfred  Deitermann, Dr. Seigfried  Schmolke, Wolf-Dieter Ruckwart
 81. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 28 თებერვალი, 2011 წელი – (2011) – (339.1) 
 82. Principles of finance with Excel – (2006) – (336+004) - Simon Benninga  - (წიგნს თან ახლავს CD – 1 ც.)
 83. Fixed income Markets and their  derivatives, 2 –nd edition – (2002) – (339.1) – Suresh M. Sundaresan
 84. Futures, Options and Swaps. - 5-th edition – (2007) – (339.1) – Robert W. Kolb, James A. Overdahl
 85. Essentials of  Investments– 7-th edition – (2008) – (330.222) – Zvi Bodie,  Alex kane, Alan J. Marcus    
 86. Basic business statistics. Concepts and applications – 11-th edition – (2009) - (339.1) – Mark L. Berenson, David M. Levine, Timothy C. Krehbiel – (წიგნს თან ახლავს CD – 1 ც.)
 87. Практическая  бизнес-статистика – (2008) – (339.1) – Эндрю  Ф. Сигел
 88. Финансовый  Менеджмент. Экспресс-курс – 4-е издание – (2007) – (336+338.24) – Ю. Бригхэм,  Дж. Хъюстон
 89. ბუღალტრული აღრიცხვა ყველასათვის. ბალანსი – (2010) – (657) – თამაზ იაშვილი, გიორგი სუხიაშვილი, ნინო იაშვილი
 90. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით. ნაწილი 1: სახელმძღვანელო – (2011) – (657) – დავით ჯალაღონია
 91. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (გამოცემულია  2011 წლის 20 იანვრის მდგომარეობით) – (2011) – (336.2) – (336.2)
 92. ფინანსები: სახელმძღვანელო – (2011) – (336) – აკაკი გაბელია
 93. ბიზნესკომუნიკაციების განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში (სადისერტაციო ნაშრომი შესრულებულია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის (PHD)  აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად – (2011) – (339.1(47922) – ლოიდ არსენის ძე ქარჩავა
 94. ბიზნესკომუნიკაციების განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში. წარდგენილია ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის (PHD) აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად. რეზიუმე - (2011) – (339.1(47922) – ლოიდ ქარჩავა.
 95. საერთაშორისო ბიზნესი: ლექციების კურსი – (2011) – (339.1)
 96. თანამედროვე ეკონომიკა (ლექციების კურსი) – (2010) – (33) – ოლეგ ეჯიბაძე, ლაშა კანდელაკიშვილი
 97. ინტერნეტ-მარკეტინგი (სახელმძღვანელო) – (2011) – (339.1+004) – ნუგზარ თოდუა, რატი აბულაძე
 98. Modern Managament and Administration (management and Administration of people in a Business Environment). Menual One. Modules 1 to 6  - [w.y.] – (338.24)
 99. Modern Managament and Administration (management and Administration of people in a Business Environment). Menual  Two. Modules 7 to 12  - [w.y.] – (338.24)
 100. Sales Management and Marketing. Manual One. Modules 1 to 6 – [w.y.] - (338.24+339.1)
 101. Sales Management and Marketing. Manual  Two. Modules  7 to 12 – [w.y.] -  (338.24+339.1)
 102. Business Management and Administration (Business  theory and commercial practice). Manual One. Modules 1 to 6 - [w.y.]  - (339.1)
 103. Business Management and Administration (Business  theory and commercial practice). Manual   Two.  Modules 7 to 12 - [w.y.]  - (339.1)
 104. მაკროეკონომიკა. მე-5 გამოცემა – (2010) – (330.101.541) – ოლივიე ბლანშარი
 105. Организационное   обучение – (2007) – (339.1)
 106. Business in Action with Real-Time Updates. – 5 –th edition  - (2011) – (339.1) – Courtland L. Bovee,. John V. Thill
 107. Business in context an introduction to business and its environment – (2010) – (339.1) – David Needle
 108. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება: დამხმარე სახელმძღვანელო – (2008) – (657) – რევაზ ძაძამია, რუსუდან ჟორჟოლიანი
 109. Analysis of Investments and Management of Portfolios. – 9-th edition – (2009) – (336.76) – Keith C. Brown, Frank K. Reilly

 

გაზიარება
დაბეჭდვა
ბიბლიოთეკა
© გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი   |   ვებ-საიტის შექმნის თარიღი: 2011.05.05   |   განახლებულია: 2012.10.12
თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის ქუჩა N6   |   ტელ:(+995 32) 2384406; (+995 32) 2382706   |   ფაქსი: (+995 32) 2384406   |   ელ-ფოსტა: info@gruni.edu.ge
1245236

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Created By